Premi Compostela

El Departament d'Educació i Ciutadaniade l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la,en col·laboració amb l'editorial Kalandraka,i dins el marc de la XVII Campanya d'Animació a la Lectura,convoca el X Premi Internacional COMPOSTELA per a Àlbums Il·lustratsamb les següents bases:

1. Podran optar al X Premi Internacional COMPOSTELA per a Àlbums Il·lustrats totes lesobres que es puguin incloure dins la categoria d'àlbum il·lustrat: un llibre en el qual elrelat s'expliqui a través de les imatges, o d'imatges i textos, de tal manera que ambos escomplementin.

2. Les obres es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèricai hauran de ser originals i inèdites. No s'admetran aquelles que siguin una adaptaciód'altres originals o obres que hagin estat premiades o hagin rebut una menció en altresconcursos. Tampoc s'acceptaran obres que tinguin més de tres il·lustracions publicades ainternet.

3. Podran participar una o diverses persones, autors/es del text i de les il·lustracions dequalsevol nacionalitat. Queden exclosos els guanyadors/es de les anteriors edicions i elpersonal de l'editorial Kalandraka.

4. Els projectes es poden presentar en qualsevol mida, tècnica i format, però l'extensió nohaurà de superar les 40 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes).

5. Els/Les autors/es que opten al premi hauran de presentar:

· Cinc còpies del text.

· Tres il·lustracions originals i cinc fotocòpies en color de cadascuna d'elles. En cas de ferservir tècniques digitals, s'admetran impressions de l'obra en alta resolució.

· Una maqueta acabada del projecte que es presenta: una versió impresa amb disseny,text i il·lustracions, el més similar possible a com quedaria el llibre acabat.

6. En les obres no haurà de figurar el nom dels/de les autors/es, sinó un lema o pseudònim.Les dades personals dels participants es lliuraran en un sobre tancat: s'indicarà a la partexterior, el títol de l'obra i el lema o pseudònim, i a l'interior el nom o noms complets,adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic. Dins del sobre també s'inclourà una fotocòpia completa del DNI o passaport, a més d'una breu recensió biogràfica.

7. Els treballs seran remesos o lliurats en el Registre General de l'Ajuntament de Santiagode Compostel·la (c. del Presidente Salvador Allende, núm. 4, 15705 Santiago de Compostel·la.La Corunya. Espanya). En el sobre s'especificarà obligatòriament "X Premi InternacionalCOMPOSTELA per a Álbums Il·lustrats". En els sobres que es lliurin a través d'agències detransports no han d'aparèixer els noms dels/de les autors/es.

8. El termini per presentar originals s'obre amb la publicació d'aquestes bases i finalitzael 12 de maig del 2017. El segell postal no ha de ser posterior a la data de l'últim dia delliurament. La decisió del jurat es farà pública durant l'última quinzena de juny del 2017,en el transcurs de la XVII Campanya d'Animació a la Lectura que organitza el Departamentd'Educació i Ciutadania de l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la.

9. El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi en l'àrea de laliteratura i de la il·lustració infantil. Actuarà com a secretari/ària una personaque designin les entitats organitzadores. El premi podrà declarar-se desert i ladecisió del jurat serà inapel·lable.

10. S'estableix un únic premi, dotat de 9000 €, en concepte d'avançament pelsdrets d'autor. L'aprovació de la despesa queda condicionada a l'existència decrèdit suficient dins la partida econòmica 080.32600.48900 dels pressupostosde l'any 2017. El premi estarà subjecte a les retencions pertinents. L'import delpremi no es farà efectiu fins que l'autor/a o els/les autors/es lliurin l'obra acabadaper a la seva publicació. L'obra premiada es publicarà en totes les llengüesoficials peninsulars (gallec, català, eusquera, castellà i portuguès) per l'editorialKalandraka en el mes de novembre de l'any 2017 i, per a tal efecte, es signaranels respectius contractes d'edició. Així mateix, l'editorial tindrà prioritat depublicació d'aquells treballs que hagin rebut menció especial del jurat. Aquestdret tindrà vigència durant un any, després del qual l'autor/a (o els/les autors/es)podrà disposar lliurement de les seves obres.

11. L'autor/a (o els/les autors/es) es comprometen a entregar l'obra finalitzadaabans del 2 de setembre del 2017.

12. El/Les autor/es es faran càrrec de tots els costos d'enviament de les obres.L'organització no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioramentdels originals, ni dels retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercersque pugui afectar l'arribada de les obres al concurs.

13. Els/Les autors/es podran sol·licitar la devolució dels originals no seleccionats.Hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça de correu electrònicpremiocompostela@kalandraka.com durant el termini d'un mes des de la resoluciódel jurat, i assumiran les despeses d'enviament. Per a tal efecte, se'ls hi facilitaràun número de compte a on poder fer l'ingrés corresponent per pagar elsports. Transcorregut aquest temps, les obres no reclamades, seran destruïdes.

14. Els organitzadors no es comprometen a mantenir correspondència postalni telefònica sobre els originals no premiats, ni sobre la interpretació d'aquestreglament.15. Si en aquestes bases quedés alguna qüesti. sense precisar, serà establertapel jurat o, si no és així, per l'organització del certamen. La participació enaquest certamen implica el coneixement i l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

Entitats organitzadores:

Ajuntament de Santiago de Compostel·la - Departament d'Educació i Ciutadania

Kalandraka Editora