Premi Compostela

EL TERMINI PER ENVIAR OBRES AL XIII PREMICOMPOSTELA S’AMPLIA FINS AL 15 DE JUNY

El Departament d’Educació de L’Ajuntament de Santiago de Compostel·la i Kalandraka Editora han decidit ampliar fins al pròxim 15 de juny del 2020 el termini per poder enviar obres al XIII Premi Internacional Compostela per a àlbums il·lustrats. La decisió del jurat es donarà a conèixer durant la segona quinzena de juliol i la persona premiada tindrà fins el 30 de setembre per poder entregar l’obra finalitzada.

 

Aquesta modificació en les bases respon a la situació d’alarma sanitària motivada per la pandèmia de la COVID-19, per tal de facilitar que els participants puguin seguir desenvolupant i enllestint els seus projectes, pel que fa  a la presentació dels materials necessaris per a la valoració del jurat. 

 

 

* * *

 

El Departament d’Educació de l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la, en col·laboració amb l’editorial Kalandraka, i dins el marc de la XX Campanya d’Animació a la Lectura, convoca el XIII Premi Internacional Compostela per a Àlbums Il·lustrats amb les següents bases:

 

1. Podran optar al XIII Premi Internacional Compostela per a Àlbums Il·lustrats totes les obres que es puguin incloure dins la categoria d’àlbum il·lustrat: un llibre en el qual el relat s’expliqui a través de les imatges, o d’imatges i textos, de tal manera que ambos es complementin.

2. Les bases de la present convocatòria tenen com a finalitat fomentar la producció artística i literària destinada al públic infantil i juvenil.

3. Les obres es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica i hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran aquelles que siguin una adaptació d’altres originals o obres que hagin estat premiades o hagin rebut una menció en altres concursos. Tampoc s’acceptaran obres que tinguin més de tres il·lustracions publicades a internet.

4. Podran participar una o diverses persones, autors/es del text i de les il·lustracions de qualsevol nacionalitat. Queden exclosos els/les guanyadors/es de les anteriors edicions i el personal de l’editorial Kalandraka.

5. Els projectes es poden presentar en qualsevol mida, tècnica i format, però l’extensió no haurà de superar les 40 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes).

6. Els/Les autors/es que opten al premi hauran de presentar:

· Cinc còpies del text.

· Tres il·lustracions originals i cinc fotocòpies en color de cadascuna d’elles. En cas de fer servir tècniques digitals, s’admetran impressions de l’obra en alta resolució.

· Una maqueta acabada del projecte que es presenta: una versió impresa amb disseny, text i il·lustracions, el més similar possible a com quedaria el llibre acabat.

7. En les obres no haurà de figurar el nom dels/de les autors/es, sinó un lema o pseudònim. Les dades personals dels/de les participants es lliuraran en un sobre tancat: s’indicarà a la part exterior, el títol de l’obra i el lema o pseudònim, i a l’interior el nom o noms complets, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic. Dins del sobre també s’inclourà una fotocòpia completa del DNI o passaport, a més d’una breu recensió biogràfica.

8. Els treballs seran remesos o lliurats en el Registre General de l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la (c. del Presidente Salvador Allende, núm. 4, 15705 Santiago de Compostel·la. La Corunya. Espanya). En el sobre s’especificarà obligatòriament «XIII Premi Internacional Compostela per a Àlbums Il·lustrats». En els sobres que es lliurin a través d’agències de transports no han d’aparèixer els noms dels/de les autors/es.

9. El termini per presentar originals s’obre amb la publicació d’aquestes bases en el boletí oficial de la província de la Corunya i finalitza el 15 de juny del 2020. El segell postal no ha de ser posterior a la data de l’últim dia de lliurament. La decisió del jurat es farà pública durant la segona quinzena de juliol del 2020, en el transcurs de la XX Campanya d’Animació a la Lectura que organitza el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la.

10. El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi en l’àrea de la literatura i de la il·lustració que segons el seu criteri tècnic seleccionarà l’obra premiada. Actuarà com a secretari/ària una persona que designin les entitats organitzadores. El premi podrà declarar-se desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

11. S’estableix un únic premi, dotat de 9000 €. El premi estarà subjecte a les retencions pertinents. L’import del premi no es farà efectiu fins que l’autor/a o els/les autors/ es lliurin l’obra acabada per a la seva publicació. L’obra premiada es publicarà en totes les llengües oficials peninsulars (gallec, català, eusquera, castellà i portuguès) per l’editorial Kalandraka en el mes de novembre de l’any 2020 i, per a tal efecte, es signaran els respectius contractes d’edició. Així mateix, l’editorial tindrà prioritat de publicació d’aquells treballs que hagin rebut menció especial del jurat. Aquest dret tindrà vigència durant un any, després del qual l’autor/a (o els/les autors/es) podrà disposar lliurement de les seves obres.

12. L’autor/a (o autors/es) cedirà els drets de la primera edició, segons ha de constar en el contracte que signarà amb l’editorial Kalandraka.

13. L’autor/a (o els/les autors/es) es comprometen a entregar l’obra finalitzada abans del 30 de setembre del 2020.

14. El/Les autor/es es faran càrrec de tots els costos d’enviament de les obres. L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues o deteriorament dels originals, ni dels retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar l’arribada de les obres al concurs.

15. Els/Les autors/es podran sol·licitar la devolució dels originals no seleccionats. Hauran de comunicar-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic premiocompostela@kalandraka.com durant el termini d’un mes des de la resolució del jurat, i assumiran les despeses d’enviament. Per a tal efecte, se’ls hi facilitarà un número de compte a on poder fer l’ingrés corresponent per pagar els ports. Transcorregut aquest temps, les obres no reclamades, seran destruïdes.

16. Els organitzadors no es comprometen a mantenir correspondència postal ni telefònica sobre els originals no premiats, ni sobre la interpretació d’aquest reglament.

17. Si en aquestes bases quedés alguna qüestió sense precisar, serà establerta pel jurat o, si no és així, per l’organització del certamen. La participació en aquest certamen implica el coneixement i l’acceptació íntegra d’aquestes bases.