Premio Compostela

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración con Kalandraka Editora, e no marco da súa XVII Campaña de Animación á Lectura, convoca o X Premio Internacional COMPOSTELA para Álbums Ilustrados,coas seguintes bases:

1. Poderán optar ao X Premio Internacional COMPOSTELA para Álbums Ilustrados todas as obras que se poidan incluír na categoría de álbum ilustrado: un libro no que o relato se conta a través de imaxes, ou de imaxes e textos, de tal maneira que ambos os dous se complementen.

2. As obras poderán ser presentadas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica e deberán ser orixinais e inéditas. Non se admitirán aquelas que sexan adaptación doutros orixinais ou as obras que fosen premiadas ou mencionadas noutros concursos. Tampouco se admitirán as obras que teñan máis de tres ilustracións publicadas en internet.

3. Poderán participar unha ou varias persoas, autores/as de texto e ilustración de calquera nacionalidade. Quedan excluídos os gañadores/as das anteriores edicións e o persoal da editorial Kalandraka.

4. Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas).

5. Os/As autores/as que opten ao premio deberán presentar:

· Cinco copias do texto.

· Tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas. No caso de utilizarse técnica dixital, admitiranse impresións da obra en alta resolución.

· Unha maqueta acabada do proxecto que se presenta: unha versión impresa con deseño, texto e ilustración, o máis semellante posible ao que será o libro acabado.

6. Nas obras non deberá figurar o nome dos/as autores/as senón un lema ou pseudónimo. Os datos persoais das persoas participantes achegaranse nun sobre pechado: no seu exterior indicarase o título da obra e o lema ou pseudónimo, e no seu interior o nome ou nomes completos, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo electrónico. Dentro do sobre tamén se incluirán unha fotocopia completa do DNI ou pasaporte, así como una breve recensión biográfica.

7. Os traballos serán remitidos ou entregados no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (Rúa do Presidente Salvador Allende núm. 4, 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. España). No sobre especificarase obrigatoriamente "X Premio Internacional COMPOSTELA para Álbums Ilustrados". Nos sobres que se entreguen a través de axencias de transporte non deben aparecer os nomes dos autores/as.

8. O prazo de presentación de orixinais ábrese coa publicación destas bases e remata o 12 de maio de 2017. O selo postal non debe ser posterior á data do último día de entrega. A decisión do xurado farase pública na última quincena de xuño de 2017, no marco da XVII Campaña de Animación á Lectura que organiza o Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago de Compostela.

9. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio na área da literatura e da ilustración infantil. Actuará de secretario/a unha persoa que designen as entidades organizadoras. O premio poderá declararse deserto e a decisión do xurado será inapelable.

10. Establécese un único premio, dotado de 9000 €, en concepto de adianto polos dereitos de autor. A concesión da subvención queda condicionada á existencia de crédito na partida económica 080.32600.48900 dos orzamentos do ano 2017. O premio está suxeito ás retencións que, se é o caso, procedan. O importe do premio non se fará efectivo ata que o/a autor/a ou os/as autores/as entreguen a obra rematada para a súa publicación. A obra premiada será publicada en todas as linguas oficiais peninsulares (galego, catalán, éuscaro, castelán e portugués) pola editorial Kalandraka no mes de novembro do ano 2017 e, para tal efecto, asinaranse os respectivos contratos de edición. Así mesmo, a editorial terá prioridade de publicación daqueles traballos que teñan recibido mención especial do xurado. Este dereito terá vixencia durante un ano, despois do cal o/s autor/es poderán dispoñer libremente das súas obras.

11. O/A autor/ra (ou autores/as) comprométese a entregar a obra rematada antes do 2 de setembro do 2017.

12. O/s autor/es correrá/n con todos os gastos de envío das obras a destino. Os organizadores non se fan responsables das posibles perdas ou deterioracións dos orixinais, nin dos atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poida afectar á chegada das obras ao concurso.

13. Os/as autores/as poderán solicitar a devolución dos orixinais non seleccionados. Terán que comunicalo por escrito no seguinte enderezo de correo electrónico premiocompostela@kalandraka.com durante o prazo dun mes dende a decisión do xurado, e asumirán os custes de envío. Para este efecto, facilitaráselles ás persoas interesadas un número de conta onde facer os ingresos correspondentes para o pagamento dos portes. Transcorrido ese tempo, as obras non reclamadas serán destruídas.

14. Os organizadores non se comprometen a manter correspondencia postal nin telefónica sobre os orixinais non premiados, nin sobre a interpretación e aplicación deste regulamento.

15. Se nestas bases quedase algunha cuestión sen precisar será establecida polo xurado ou, se é o caso, pola organización do certame. A participación neste certame implica o coñecemento e a aceptación íntegra destas bases.

Entidades organizadoras:

Concello de Santiago de Compostela - Departamento de Educación e Cidadanía

Kalandraka Editora